Seminar me arsimtarët e grupit klasor dhe edukatës fizike, organizuar nga LinkAcross (Foto)

Seminar me arsimtarët e grupit klasor dhe edukatës fizike, organizuar (mbajtur) nga LinkAcross.

Tema: Ndihma e Parë në Pediatri

Nga shkolla jonë morën pjes:
Abdulla Ismaili
Mevlane Osmani
Shemsedi Jonuzi