MISIONI I SHKOLLËS:

Roli kryesor i misionit të shkollës është të mësohen dhe edukohen nxënësit, në bazë të konceptit të  arsimit  fillor nëntëvjeçar,  duke i implementuar me sukses plan- programet e reja, duke i përvetësuar dituritë  dhe shkathtësitë  e reja që me sukses të  përballohen me vështirësitë që dalim nga procesi mësimor. Misioni i shkollës është ti trajnojë nxënësit  për sjellje sociale dhe sjellje me  përgjegjësi ndaj  shkollës, shokëve dhe ndaj rrethit ku jeton, vendit ku jetojë  dhe punojnë, në bazë të principeve demokratikre, tolerance, mirëkuptim, posedim për iniciativë, konsruktivitet dhe aftësi.