VIZIONI I SHKOLLËS:

Përsosja e kuadrit arsimоre pë kyçje të metodave të reja dhe mësim bashkëkohor , aritje të karakteristikave fizike , intelektuale  , sociale te  nxënësit  dhe me shkollë të pastër  dhe të rregulluar.  Kualifikimi dhe rikualifikimi i trupit edukativo-arsimor  dhe trajnimi  profesional   permanent  në kornizë të kërkesave bashkëkohore, me organe të ndryshme individuale  dhe organe kolektive, organizata, këshillat e prindërve, trupa të ndryshëm komunal dhe republikan, të cilët  meren me arsimin fillor dhe më gjërë .

Duke filluar prej  gjendjes momentale të shkollës  dhe rezultateve të deritanishme , puna  profesionale , angazhimi i kuadrit arsimor ,  vizionin e  shkollës sonë  e definojmë si :të krijohen kushte për  forma dhe metoda të rreja mësimore     duke bashëpunuar  me prindërit dhe nxënësit  dhe duke u dhënë shembull  të mirë gjeneratave të reja.