“Faik Konica ” f.Dvorcë

Në shkollën periferike mësimi ndiqet  në një paralele të kombinuar të përbërë prej klasës së I-V  dhe atë gjithsej 9 nxënës. Prej klasës së VI mësimin e vijojnë në  f. Radushë.