Emri  dhe mbiemri Lënda
1. Xhuzide Neziri Grup klasor
2. Mevlane Osmani Grup klasor
3. Nexhat Osmani Grup klasor
4. Jahi Osmani Grup klasor
5. Besa Osmani Grup klasor
6. Jusuf Mustafa Grup klasor
7. Silvete Jusufi Grup klasor
8. Metije Ajdini Gj. shqipe
9. Adis Nazifi Gj. maqedone
10. Nusret Amiti Gj. angleze
11. Lumnije Mamuti Gj. angleze
12. Nusret Tahiri Gj. gjermane
13. Idriz Ismaili Matematik
14. Shejla Ramadani Art figurativ
15. Sabedin Sadiki Kimi , fizikë
16. Murtezan Ismani Gjeografi, Histori
17. Selvije Murati Muzik, arsim teknik
18. Shemsedi Jonuzi A.F.SH,  K.qytetare